Minute Émouna

Minute Émouna

Courte étude d'un article extrait des livrets du Rav Chik zatsa"l

Citation du texte étudié

רבינו הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמר (שיחות הר”ן ל”ג): אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמורה, כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים, עין שם
ובאמת על ידי שהאדם מכניס בדעתו אמונה פשוטה בו יתברך, נזדכך ונתיישב מוחו ודעתו, ואינו מתבלבל ומתבטל כלל משום דבר שבעולם. כי המאמין האמתי – שמאמין בו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, הוא תמיד נמשך אליו יתברך.
ומכל שכן כשזוכה גם לדבר עמו יתברך בלשון שרגיל בה, ומדבר אליו יתברך ומספר לפניו יתברך את כל ליבו וכל מה שמעיק לו, ומרבה להתחנן ולהתפלל אליו יתברך, כדרך שהנשים וההמון עם הפשוטים והכשרים עושים, אין לשער ואין לספר את התענוג הרוחני שמרגישים מזה.
כי בדרך כלל עוברים על כל אחד ואחד צרות ומרירות ומכאובים משונים וכל מיני עוגמת נפש מידי יום ביומו, שדבר זה מעקם ומסלף את לב האדם ומשברו לגמרי, אבל כשירגיל את עצמו כדרך הנשים והמון עם הכשרים לדבר עמו יתברך בלשון שרגילים בו, ומרבה לדבר ולספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך, אדם הזה מרגיש כל מיני חיות וטעם בחייו, ואינו מאבד את עצמו בכל מיני מצבים שעוברים עליו, רק ליבו בטוח ונכון בו יתברך.
.אשרי לו ואשרי חלקו בזה ובבא
(אוצר האמונה, אור אמונה, א)